# روانگرایی

بررسى روانگرایى در بدنه و پى سدهاى خاکى با استفاده از توابع احتمال و تحلیل ریسک

بررسىروانگرایىدربدنهوپىسدهاىخاکى بااستفادهازتوابعاحتمالوتحلیلریسک     دکترارسطوارمغانى . عضوهیاتعلمىدانشگاهآزاداسلامىواحدمهاباد دکترمیکائیلیوسفزادهفرد . عضوهیاتعلمىدانشگاهآزاداسلامىواحدمهاباد مهندسکامرانکوزهگر.کارشناسارشدعمران- دانشگاهآزاداسلامىواحدمهاباد چکیده: سدهاى خاکى سازه هاى پراهمیتى در قلمرو مهندسى عمران مى باشند که خرابى آنها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید