بررسى روانگرایى در بدنه و پى سدهاى خاکى با استفاده از توابع احتمال و تحلیل ریسک

بررسىروانگرایىدربدنهوپىسدهاىخاکى بااستفادهازتوابعاحتمالوتحلیلریسک

 

 

دکترارسطوارمغانى . عضوهیاتعلمىدانشگاهآزاداسلامىواحدمهاباد

دکترمیکائیلیوسفزادهفرد . عضوهیاتعلمىدانشگاهآزاداسلامىواحدمهاباد

مهندسکامرانکوزهگر.کارشناسارشدعمران- دانشگاهآزاداسلامىواحدمهاباد

چکیده:

سدهاى خاکى سازه هاى پراهمیتى در قلمرو مهندسى عمران مى باشند که خرابى آنها خطرات جانى و مالى بسیارى را بدنبال داشته ، بایستى از آنها در برابر بحران حفاظت بعمل آید. وقوع یا عدم روانگرایى در بدنه و پى سدهاى خاکى یکى از چالش هاى عمده در طول حیات آن است. روانگرایى به سست شدن ذرات خاک ناشى از افزایش فشار حفره اى حین و پس از ارتعاش زلزله گفته شده که طى آن اگر تنش موثر برابر صفر شود ، خاک مقاومت خود را از دست داده و به مثابه یک سیال لزج رفتار می کند. افزایش شیب هیدرولیکى در تنش موثر صفر خاک منجر به روانگرایی استاتیکی می شود. در سدهاى خاکى تعیین کمى ریسک منجر به شناسایى مدهاى خرابى ، تحلیل احتمال خرابى سد ، محاسبات اتلاف جانى و مالى در معیارهاى منتهى به ریسک مى گردد. از این رو براى مدیریت ایمنى سد بایستى از مدیریت جامع ریسک و معیارهاى تصمیم گیرى استفاده شود. استفاده از عدم قطعیت در تحلیل ریسک سدهاى خاکى پروسه اى براى شناسایى احتمالات خرابى سد به همراه چارچوب موجب فراهم نمودن اطلاعات ضرورى در تصمیم گیرى خواهد شد. در این مقاله به بررسى چارچوب هاى تحلیل عدم قطعیت در ارزیابى ایمنى سدهاى خاکى و ارزیابى ریسک قابل قبول وقوع روانگرایى در شرایط اطمینان پرداخته همچنین از متدهاى کارآیى تاریخچه و درختى رویداد در تعیین احتمال وقوع خرابى در سد استفاده مى کنیم.

 

 

متن کامل مقاله را از اینجادانلود کنید

 

 

رمز فایل : www.jpsco.org

 

/ 0 نظر / 18 بازدید