معرفی خدمات

 • اندازه گیری و بررسی مشخصات فیزیکی (دانه بندی، هیدرومتری، رطوبت،حدود آتربرگ، طبقه بندی، تخلخل...)
 • اندازه گیری و بررسی مشخصات مکانیکی خاک (مقاومت فشاری، برش ، سه محوری، تحکیم)
 • تحلیل و ارزیابی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک(نشست ، تورم ، رمبندگی، نفوذ پذیری ، تراکم، واگرایی...)
 • انجام آزمایشات سنگدانه های بتن (شامل، دانه بندی ، جذب آب ، تخلخل ، وزن مخصوص...)
 • آزمایشات سلامت سنگ(مقاومت در برابر سولفات سدیم و منیزیم، سرما و گرما...)
 • تعیین پارامترهای مکانیکی سنگ (مقامت فشاری، بارنقطه ای ، مقاومت کششی...)
 • آزمایشات کیفی بتن ، آجر ، موزائیک
 • آزمایشات فیزیکی سنگدانه های بتن (تطویل و تورق، ارزش ماسه ای، تعیین درصد، شکستگی، مدول نرمی...)
 • تعیین مقاومت مجاز خاک پی
 • تحلیل پایداری شیروانیهای خاکی و سنگی
 • برآورد میزان نشست تحکیم والاستیکی
 • تحلیل پایداری پی در برابر لغزش و واژگونی
 • ارزیابی و شناسایی خاکهای مساله دار و حساس در پی
 • طراحی انواع پی ها و شمعها
 • اندازه گیری ضرایب و فشارهای جانبی و تحلیل پایداری دیوارهای حائل
 • تحلیل دینامیک و شالوده
 • تحلیل و بررسی رفتار در برابر زلزله بر اساس آیین نامه 2800 ایران
 • مطالعات زمین شناسی عمومی و زمین شناسی مهندسی
 • امکان یابی، طراحی و استفاده از محصولات ژئوسنتتیک
/ 0 نظر / 14 بازدید