برخی ایرادات در روشهای معمول طراحی دستی پی های نواری و مشبک

برخی ایرادات در روشهای معمول طراحی دستی پی های نواری و مشبک

دکتر احمدرضا جعفری . عضو هیات علمی گروه عمران موسسه عمران روستایی همدان

چکیده:

برایسازههاانواعمختلفیازپیهانظیرپیهاینواری،تکیوگستردهقابلاستفادهاست. ازبین آنها،پیهاینواریومشبکبهدلایلگونانونببیشترازمابقیمورداستقبالمهندسانمحاسب میباشد. سابقهاستفادهازاینپیهاطولانیوبهقبلازرایجشدناستفادهازنرمافزارهایمهندسی درطراحیسازههابرمیگردد. بههمینجهتدرطراحیآنهاتوسطبرخیازمهندسانSAFE نظیر روشهایدستیمختلفیابداعورایجگردیدهاستکهدراینروشهابهعلتتقریبیبودنآنهاوعدم اتکابهمنابعمعتبرعلمی،اشکالاتمتعددیدیدهمیشود. بارواجتدریجیاستفادهازنرمافزارهای درطراحیپیها،بهعلتتفاوتهایزیادنتایجنرمافزارSAFE مهندسیوبهطوراخصنرمافزار ونتایجروشدستیهنوزهمبسیاریازمهندسانمحاسبعلیالخصوصدرشهرهایکوچکترکه نظارتکمتریازطرفنهادهایمسئولوجودداردازروشهایدستیقدیمیبرایطراحیاستفاد میکنند. دراینمقالهضمنتوضیحکوتاهدرزمینه

/ 0 نظر / 44 بازدید