مراحل پی سازی در ساختمان ها

 

آزمایش زمین :
طبقه بندی زمین چند نوع است :

زمین هاییکه با خاک ریزی دستی پر شده است :
این نوع زمین ها که عمق بیشتری دارند و باخاکهای دستی محل گودال ها را پر کرده اند اگر سالهای متمادی هم بگذرد باز نمی توانجای زمین طبیعی را بگیرد و این نوع زمین برای ساختمان مناسب نیست و باید پی کنی درآنها به طریقی انجام گیرد که پی ها به زمین طبیعی یا زمین سفت برسد .

زمینهای ماسه ای :
زمینهای ماسه ای بیشتر در کنار دریا وجوددارد . اگر زمین از ماسه خشک تشکیل شده باشد ، تا یک طبقه ساختمان را تحمل می کند و 1.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می توان فشار وارد آورد . ولی در صورتی که ماسه آبدارباشد قابل ساختمان نیست ، چون ماسه آبدار حالت لغزندگی دارد و قادر نیست که باروارد را تحمل کند بنابراین ماسه از زیر پی می لغزد و جای خالی خود را به پی می دهدو پایه را خراب می کند .

زمینهای دجی :
زمین دجی زمینی است کهاز شنهای درشت و ریز و خاک به هم فشرده تشکیل شده است و به رنگهای مختلف دیده میشود :دج زرد ، دج سیاه ، دج سرخ ، این نوع زمین ها برای ساختمان مرغوب و مناسب است .

زمینهای رسی :
اگر رس خشک و بی آب و فشرده باشد ، برایساختمان زمین خوبی محسوب می شود ، و تحمل فشار لازم را دارد . ولی اگر رس آبدار ومرطوب باشد قابل استفاده نیست و تحمل فشار ندارد ، خصوصاً اگر ساختمان در زمین شیبدار روی رس آبدار ساخته شود فوری نشست می کند و جاهای مختلف آن ترک بر می دارد وخراب می شود . و اگر ساختمان در زمین آبدار با سطح افقی ساخته شود به علت وجود آبفشار را به همه نقاط اطراف خود منتقل می کند و دیوارهای کم ضخامت آن ترک بر می دارد .

زمینهای سنگی :
زمینهای سنگی بیشتر در دامنه کوهها وجود داردو از تخته سنگها ی بزرگ تشکیل شده و برای ساختمان بسیار مناسب است .

زمینهای مخلوط :
این نوع زمینها از سنگ درشت و شن و خاک رستشکیل شده اگر این مواد کاملا به هم فشرده باشند برای ساختمان بسیار مناسب است واگر به هم فشرده نباشد و باید از ایجاد ساختمان به روی این نوع زمینها احتراز کرد .

زمینهای بی فایده :
زمینهای بی فایده مانند باتلاق ها و زمینهایجنگل که از خاک و برگ درختان تشکیل شده است . در این نوع زمین ها باید زمین آنقدرکنده شود تا به زمین سفت و طبیعی برسد .

آزمایش زمین :
گاهی پساز پی کنی به طبقه ای از زمین محکم و سفت می رسند و پی سازی را شروع می کنند ولی پساز چندی ساختمان ترک بر می دارد . علت آن این است که زمین سفتی که به آن رسیده انداز طبقهُ نازکی بوده است و متوجه آن نشده اند ولی برای اطمینان در جاهای مختلف زمینمی زنند تا از طبقات مختلف زمین آگاهی پیدا کنند و بعد شفته ریزی را شروع می کننداین عمل را در ساختمان گمانه زنی (سنداژ) می گویند .

امتحان مقاومت زمین :
یک صفحه بتنی 20*20*20 یا 20*50*50 از بتن آرمه گرفته و روی آن به وسیلهُگذاشتن تیرآهنها فشار وارد می آورند . وزن آهنها مشخص و سطح صفحه بتن هم مشخص استفقط یک خط کش به صفحه بتنی وصل می کنند و به وسیله میلیمترهای روی آن میزانفرورفتگی زمین را از سطح آزاد مشخص و اندازه گیری می کنند ولی اگر بخواهندساختمانهای بسیار بزرگ بسازند باید زمین را بهتر آزمایش کنند . برای ای منظور بادستگاه فشار سنج زمین را اندازه گیری می کنند و آزمایش فوق برای ساختمانهای معمولیدر کارگاه است .
پس از عملیات فوق پی کنی را آغاز میکنند و پس از پی کنی شفتهریزی شروع می شود .
توجه شود این عمل همان آزمایش بارگذاری صفحه است که در درسمهندسی پی جزء آزمایش های محلی و مهم محسوب میشود البته از آنجا که انجام عملیاتمکانیک خاک برای ساختمانهای معمولی صرفه اقتصادی ندارد ، انجام این آزمایش درسازمانهای و اداره های دولتی و یا ساختمانهای بلند انجام می شود .

افقیکردن پی ها (تراز کردن) :
برای تراز کردن کف پی ساختمانها از تراز های آبیاستفاده می کنند در دیوارهای طویل چون کار شمشه و تراز کردن وقت بیشتری لازم دارد ،برای صرفه جویی در وقت از سه T می توان استفاده کرد بدین معنی که T اول را با T دومتراز می کنند و T سوم را در مسافت مسیر به طوری که سه T در یک ردیف قرار بگیرد قرارمی دهند از روی T اول و دوم که با هم برابر هستند T سوم را میزان و برابر می کنند وپس از آنکه T سوم برابر شد T اول را بر می دارند و به فاصله بیشتری بعد از T سومقرار می دهند ، دوباره T دوم و سوم را با T چهارم که همان T اول می باشد برابر میکنند و دنباله این ترازها را تا خاتمه محل کار ادامه می دهند .
البته این طریقتراز کردن بیشتر در جاده سازی و زمین های پهناور به کار می رود .

شفتهریزی :
کف پی ها باید کاملا افقی و زاویهُ کف پی نسبت به دیوار پی باید 90درجه باشد . اول کف پی را باید آب پاشید ، تا مرطوب شود و واسطهای بین زمین و شفتهوجود نداشته باشد ، و سپس شفته را داخل آن ریخت .
شفته عبارت است از خاک و شن وآهک که به نسبت 200 تا 250 کیلوگرم گرد آهک را در متر مکعب خاک مخلوط می کنند وگاهی هم در محلهایی که احتیاج باشد پاره سنگ به آن می افزایند . شفته را در پی میریزند و پس از اینکه ارتفاع شفته به 30 سانتیمتر رسید آن را در یک سطح افقی هموارمی کنند و یک روز آن را به حالت خود می گذارند تا دو شود یعنی آب آن یا در زمین فرورود و یا تبخیر گردد .
پس از اینکه شفته دو نم شد آن را با وزنهُ سنگینی میکوبند که به آن تخماق میگویند و پس از اینکه خوب کوبیده شد دوباره شفته را بهارتفاع 30 سانتیمتر شروع می کنند و عمل اول را انجام می دهند . تکرار این عمل تا پرشدن پی ادامه دارد .
در ساختمان ها که معمولاً در گود یا پی کنی عمل تراز کردنانجام میگیرد محل کار در پی که پیچ و خم زیادی دارد و تراز کردن با شمشه و ترازمشکل می باشد از تراز شلنگی استفاده می کنند . بدین ترتیب یک شلنگ چندین متری را پراز آب می کنند به طوری که هیچ گونه حباب هوایی در آن نباشد و آن را در پی محل هاییکه باید تراز گردد به گردش در می آورند و نقاط معین شده را با هم تراز می کنند . آبچون در لوله هایی که به هم ارتباط دارند در یک سطح می ماند بنابراین چون شلنگ پر ازآب می باشد در هر کجا که شلنگ را به حرکت در آورند آب دو لوله استوانه ای در یک سطحمی باشد بنابراین دو نقطه مزبور با هم تراز می باشند بشرط آنکه مواظبت کنیم که شلنگدر وسط بهم گره خوردگی یا پیچش پیدا نکرده باشد تا باعث قطع ارتباط سیال شود کهدیگر نمی توان در تراز بودن آنها مطمئن بود .
تراز کردن گاهی بوسیله دوربیننقشه بر داری (نیو) انجام می گیرد یعنی محلی را در ساختمان تعیین نموده دوربین رادر محل تعیین شده نصب می کنند و با میر ( تخته های اندازه گیری ارتفاع در نقشهبرداری ) یا ژالون ( چوب های نیزه ای یا آهنی که هر 50 سانتیمتر آنرا به رنگهایسفید و قرمز رنگ کرده اند که از پشت دوربین بخوبی دیده بشود ) اندازه گرفته و ترازیابی می کنند . تراز کردن با دوربین بهترین نوع تراز یابی می باشد .
در زمینهایی مانند زمین های شهر کرمان از آنجایی که از زمانهای قبل قنواتی وجود داشته وبتدریج آب آنها خشک شده در زیر زمین وجود داشته و بعد از مدتی بدون رعایت مسائل زیرسازی درون آنها خاک ریخته اند و برای شهر سازی و خیابان کشی که سطح خیابان ها رابالا می آورده اند و به ظاهر در سطح زمین و حتی در عمق های 3 تا 4 متری اثری ازآنها نیست اگر سازه ای روی این زمین بنا شود پس از مدتی و بسته به عمق قنات و شرایطجوی مثلاً بعد از آمدن یک باران سازه نشست می کند و در بسیاری از مواقع حتی تا 100درصد خسارت می بیند و دیگر قابل استفاده نیست اگر در چنین ساختمان هایی از شفته آهکاستفاده شود باعث تثبیت خاک می شود و بروز نشست در ساختمان جلوگیری می کند .

پی سازی:
بعد از اینکه عمل پی کنی به پایانرسید را باید با مصالح مناسب بسازند تا به سطح زمین رسیده و قابل قبول برای هر گونهبنا باشد مصالحی که در پی بکار میرود باید قابلیت تحمل فشار مصالح بعدی را داشتهباشد و ضمناً چسبندگی مصالح نسبت به یکدیگر به اندازه ای باشد که بتوانند در مقابلبارهای بعدی تحمل کند و فشار را یکنواخت به تمام پی ها انتقال دهد چون هرچه ساختمانبزرگتر باشد فشارهای وارده زیادتر بوده و مصالحی که در پی بکار می رود باید متناسببا مصالح بعدی باشد .
پی سازی را با چند نوع مصالح انجام می دهند مصالحی که درپی بکار می رود عبارتند از شفته آهکی ، پی سازی با سنگ ، پی سازی با بتن ، پی سازیبا بتن مسلح

/ 0 نظر / 21 بازدید