فعالیتهای انجام شده

اهم فعالیتهای انجام شده مشاور به شرح ذیل می باشد

موضوع قرارداد

انجام مطالعات ژئوتکنيک اترک مرزی :پروژه آببندان ايستگاه پمپاژ داشلی برون ، ترشک لي و قيزلر

کارفرما

مدت انجام كار

شرکت آب منطقه ای گلستان

15/4/85          لغايت      29/12/85

شرح خلاصه کارهای انجام شده

 • تعداد 15 حقله چاه اکتشافی هر یک به عمق 5 متر.
 • نمونه برداری دست خورده و دست نخورده از عمقهای موردنظر.
 • انجام آزمونهای صحرایی SPT ، لوفران و دانسیته در محل.
 • انجام آزمونهای آزمایشگاهی : دانه بندی ، هیدرومتری ، GS ، نفوذ پذیری، تراکم ، برش، پین هول، دانسیته به روش مومگیری و آزمونهای شیمی خاک طبق مفاد قرارداد.
 • جهت تسریع در انجام کارهای صحرایی تیم مأمور انجام کار به مدت دو هفته در محل ساکن بودند.

مبلغ قرارداد : يكصدو سي ميليون ريال

 

 

موضوع قرارداد

مشاور طراحی تحکیم بستر سایت دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بندرگز

کارفرما

مدت انجام كار

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بندرگز

24/4/85         لغايت  23/5/85

شرح خلاصه کارهای انجام شده

 • حفر 1 حلقه چاه اکتشافی در محل احداث سایت.
 • تجزیه و تحلیل گزارشات ژئوتکنیک و نقشه سایت.
 • طراحی تحکیم بستر سایت با استفاده از سیستم ژئوسنتتیک.
 • قابل ذکر است با استفاده از سیستم ژئوسنتتیک (ترکیبی از محصولات ژئوتکستایل و ژئوگرید ) و با توجه به احداث سازه در کنار ساحل ، علاوه بر رساندن مقاومت خاک به بیش از 5/1 ، به مقدار30% در هزینه های اجرایی  صرفه جویی گردید.

مبلغ قرارداد : سي ميليون ريال

 

موضوع قرارداد

انجام آزمایشات ژئوتکنیک طرح امکان سنجی استفاده از مصالح لسی در ساخت کانالهای آبیاری درجه 1 و 2 استان گلستان

کارفرما

مدت انجام كار

شرکت توزیع و بهره برداری آب استان          

20/12/83    لغايت  1/10/84

شرح خلاصه کارهای انجام شده

 • نمونه برداری از لسهای سطح استان گلستان طبق نظر مجری محترم
 • انجام آزمایشات آزمایشگاهی : دانه بندی ، آتربرگ ، GS ، تراکم، قابلیت تورم، سرما ، گرما، سولفات سدیم، جذب آب و تخلخل، PH ، عصاره اشباع ، طبق مفاد قرارداد.

مبلغ قرارداد : سي ميليون ريال

 

موضوع قرارداد

كنترل عمليات خاكي و بتني در سطح حوزه هاي آبخيز استان گلستان

کارفرما

مدت انجام كار

/ 0 نظر / 13 بازدید